Proje Türleri

Normal Araştırma Projesi (NAP)

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, orijinal bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma projeleridir. 

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, Normal Araştırma projesi başvurusunda bulunabilirler. 

Proje Bütçesi: Yürütücülerin deneyim ve yayın performansları göz önünde bulundurularak kademeli bir şekilde proje bütçeleri oluşturulur. Ayrıca son 36 ay içinde Web of Science’ın Science Sitation Index -Expanded (SCIE), Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki araştırmacıların ise Social Sciences Sitation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Sitation Index (A&HCI) tarafından taranan dergilerde ve Sosyal Bilimler için bu kapsamda taranmayan ve BAP tarafından duyurulan diğer dergilerde yayın yapan araştırıcılar, bu yayınları için hak edilen ödül bütçe miktarını proje bütçesine ek olarak talep edebilirler (Yayın teşvik bütçesinin hesaplaması için proje bütçeleri bölümüne bakınız). Proje kapsamında Yayın Teşvik Bütçesini sağlamak için kullanılan yayınlar sadece bir kez kullanılabilir. 

Normal kapsamlı projelerin temel destek miktarı 30.000 ₺ + Yayın Teşvik Bütçesi olup, son 5 yıldaki yayın sayısına göre aşağıda gösterildiği şekilde artar: 

a)    Son 5 yıl içinde en az 4 adet SCIE, SSCI A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 40.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi; 
b)    Son 5 yıl içinde en az 7 adet SCIE, SSCI A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 50.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi; 
c)    Son 5 yıl içinde en az 10 adet SCIE, SSCI A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 60.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra “Proje Süreçleri Yönetim Sistemi” kullanılarak gerçekleştirilir. Daha önce aldığı normal projeyi başarıyla kapatmış olan proje yürütücüsü, bu projesinden yayın yapabilmesi için tanınan 2 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir Normal araştırma projesi önerebilir, araştırmacılar da benzer şekilde yalnızca yeni bir adet araştırma projesinde görev alabilir. 

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak Komisyon/Komisyon Üyesi tarafından gerekli sayı ve nitelikteki hakem/hakemlere gönderilir. Araştırma alanı komisyon üyesi ile aynı olan projelerde hakemlik sürecini doğrudan komisyon üyesi gerçekleştirebilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak, projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. 

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, Komisyonun tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir. 

Desteklenen projelerin sonuçlarının proje sonuç raporunun kabulünü takiben en geç iki yıl içinde; FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCIE kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir, SOSYAL Bilimlerde ise SSCI, A&HCI indekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan indekslerindeki hakemli dergilerde en az bir makale ile yayınlanması gerekir. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırıcıların yeni bir proje alması sistem tarafından engellenir.

Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) 


Tanım ve Kapsamı: BAP Birimi tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda (bkz: öncelikli alan listesi) diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu proje türü yılda iki kez başvuruya açılır. 

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu deneyimli Web of Science H indeksi puanı yüksek olan en az bir adet dış kaynaklı araştırma projesini başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış olan öğretim üyeleri ile Doktora, Uzmanlık Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, ÖNAP projesi başvurusunda bulunabilirler. 

Proje Bütçesi: Bu proje türünde 360.000 ₺ destek verilir. Yürütücünün yapmış olduğu yayınların karşılığı Yayın teşvik bütçesi proje bütçesine ek olarak kullandırılır. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamdaki projelerin başvuruları yılda iki kez alınır. Başvurular sonrasında projelerin değerlendirilmesi hakem süreçleri tamamlandıktan sonra topluca gerçekleştirilir ve desteklenecek projelere hakem görüşleri doğrultusunda komisyonca karar verilir. 

Projelerin başvurusunda kullanılacak olan öncelikli alanlar ile araştırma alanlarında geçerli olacak H indeksi puanları BAP Komisyonunca her yılın Ocak ayı içinde belirlenir ve gerek görüldüğü durumda yine BAP komisyonunca değişiklik yapılır. 

Yürütücü proje başvurusunda Web of Science üzerinden almış olduğu H indeksi puanını gösterir “Citation Report”un pdf çıktısını sisteme yüklemek zorundadır. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmalar, altışar aylık dönemlerde hazırlanan ara raporlarının izleyici hakem değerlendirmeleri ışığında BAP tarafından izlenir ve proje bitiminde yürütücü sonuç raporunu proje süreçleri otomasyon sistemine yükler. Projenin sonuç raporu incelemesi sonucunda, uygun bulunan projeler BAP Komisyonu kararıyla başarı olarak kapatılır. Yürütücülerin bir sonraki ÖNAP projesi başvurusu ancak projesi başarı ile kapatıldıktan ve yayın şartını yerine getirdikten sonra gerçekleştirebilir. Bir önceki projesinden henüz yayını çıkmamış olan araştırıcıların proje başvurusu yapabilmesi için, son iki yıl içinde yayın şartı kapsamında araştırma alanlarına göre BAP Komisyonu tarafından aşağıda belirtilmiş vasıflardaki dergilerde çıkmış yayınlarının bulunması gerekir ve ancak bu koşullarda bir defaya mahsus ikinci bir ÖNAP projesi başvurusu yapabilir. 
 
Yürütücü proje konusuyla ilgili FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK alanlarında en az biri A GRUBU DERGİDE (Web of Science, Journal Citation Report servisinde Q1 grubundaki “JIF Average Percentile” listesinde 75 puan ve üzerinde puan verilmiş dergiler) SCIE kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az 3, SOSYAL Bilimler alanında ise SSCI, A&HCI indekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan dergilerde olmak üzere en az 3 yayın beklenir. 

Tez Projesi (TEZ)

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde Lisansüstü eğitimi yapan veya Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapan Uzmanlık, sanat alanında eğitim gören öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Tez projelerinin desteklendiği proje tipidir. 

Bu kapsamda tez türlerine göre farklı bütçe limitleri olan üç alt tipte proje ile destek verilir.

Kimler başvurabilir: Lisansüstü Tez projeleri için ilgili enstitü ve uzmanlık tezleri için ilgili dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir. Başka bir üniversitenin kadrosunda olup, eğitimini sürdürmek üzere 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 35. Maddesi gereğince üniversitemize görevlendirilen öğrenciler ile ÖYP aracılığıyla üniversitemize gelen ve eğitim gören öğrencilerin tezleri ilgili yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle BAP TARAFINDAN DESTEKLENMEZ. 

Tez projelerinde tez öğrencisi ve varsa Enstitü veya uzmanlık tezlerinde Dekanlıkça onaylanmış ikinci tez danışmanı yardımcı araştırıcı olarak görev yapar. İkinci tez danışmanı ve Tez öğrencisi dışında yardımcı araştırıcı projeye dahil edilemez. Ancak tezlerde yasal veya bilimsel zorunluluklar sonucu farklı alandan çalışmada yer alması gereken araştırıcılar danışmanın talebi ve Komisyon onayı ile proje yürürlüğe girdikten sonra eklenebilir. 

Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda, tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın İstanbul Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

Tez projeleri için başvuru aşamasında, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararı veya uzmanlık tezleri için ilgili dekanlık kararının da sisteme yüklenmesi zorunludur. 

Bir öğrencinin üniversitemiz bünyesinde sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.

Proje Bütçesi: Tez projelerine verilecek bütçe üst limitleri şu şekildedir:

Yüksek Lisans Tez Projesi: 10.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi 
Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projeleri: 15.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi 
Doktora Tez Projeleri: 25.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Tez projesi başvurusu, tez konusunun ve tez projesinin tez izleme komitesi ve yine ilgili enstitünün yönetim kurulu onayını aldıktan sonra, uzmanlık tezlerinde ise ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Öğrencinin tez konusu belirlendikten sonraki iki eğitim öğretim yarıyılı içinde gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmez. 

Tez projesi önerilerinde danışman, öğrenci tarafından imzalanmış olan projede sorumluluklarını yerine getireceğine dair “TEZ PROJELERİ ÖĞRENCİ TAAHHÜT BEYAN FORMU”nu sisteme yüklemek ve ıslak imzalı kopyayı kabul aşamasından sonra proje sözleşmesi ile birlikte BAP birimine teslim etmek zorundadır. Kamu zararı oluşan hallerde proje kapsamında demirbaş haricindeki alımlardan doğan masrafların tamamı öğrenciye rücu ettirilir. 

Proje önerileri, Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü   durumlarda   projeyi  değerlendirmek  üzere  hakem  veya  konunun uzmanlarından yardım alabilir. 

Tez projeleri kapsamında masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı vb. bilgisayar donanımları alımları desteklenmez. Ancak, çalışma için zorunlu olduğu hallerde, üniversitemiz kadrosunda çalışmakta olan öğrencilerin tezlerinde sadece masaüstü bilgisayar alımlarına komisyon kararı ile izin verilir. 
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması süresince yürütücü her 6 ayda bir ara raporu vermekle yükümlüdür. 

Tezin iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade eden “Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje numarası: ………” ifadesi yazılmak zorundadır. Tezin Yabancı dildeki özet sayfasında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair “This study was funded by Istanbul University with the project     number...........”     ifadesi     eklenir.     Bu     ifadeye    yer     verilmeyen     tezler, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenlenmesi istenir. 

Tez projelerinde Sonuç Raporu olarak tüm onay sayfaları imzalandıktan sonra onaylanmış haliyle tezin kendisinin tamamı PDF formatında sisteme yüklenir. Onay sayfaları imzasız olan tez projesi raporları teknik incelemeden geri döndürülerek eksiklerin tamamlanması istenir. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitünün tez onayı veya uzmanlık tezleri için ilgili fakülte dekanlığından alınmış başarı yazısını da proje otomasyon sistemine yüklemek zorundadır. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır. 

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Yine de tamamlanamayan tezler için tez danışmanı gecikmenin gerekçesini ve projenin öğrencinin tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavına girinceye kadar “projeyi askıya alma” işlemini talep eden başvuruyu yapmakla yükümlüdür

Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde yayına dönüşme zorunludur. Araştırma alanlarına göre, FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK alanlarında Yüksek Lisans tez çalışmalarından SCIE kapsamındaki veya ESCI kapsamında taranan dergilerde yabancı dilde en az bir makale, Uzmanlık ve Doktora Tez Projelerinden SCIE kapsamındaki dergilerde en az bir makale yayınlanması gerekir. SOSYAL Bilimler alanında yürütülen Tez projelerinde ise Yüksek Lisans Tezlerinden ve Doktora Tezlerinden ise en az bir SSCI, A&HCI, ECSI veya BAP komisyonunca duyurulmuş listede bulunan hakemli dergide yabancı dilde hazırlanmış makale yayınlanması gerekir. 

Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yukarıda belirtilmiş olan yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Yayın koşulunu yerine getirmeyen öğretim üyelerinin yeni bir tez projesi başvurusu, yayın şartını yerine getirinceye kadar sistem tarafından otomatik olarak engellenir. Daha önce danışmanlığını yapmış olduğu tezleri yayına çevirmiş olan yürütücüler için bu sınırlama kalkar. 

Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine proje sözleşme aşamasında öğrenciden alınan taahhütname gereğince öğrenci projeden çıkartılır ve başka bir öğrenci tarafından yürütülmesine olanak verilir veya projenin bu şekilde tamamlanmasının olanaksız olduğu durumlarda yürütücü projenin Normal kapsamlı proje türüne değiştirmesini talep eder ve Komisyon kararı ile projenin formatı değiştirilir. Bu durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitü veya Fakülteden alacağı öğrencinin başarısızlık/kayıt silme durumunu belirten yazıyı da BAP birimine sistem üzerinden sunmak zorundadır. Projede öğrenci değişikliği veya format değişikliği yapıldığında yeni duruma göre sözleşmeler yenilenir. Başarısızlıkları nedeniyle projeden çıkartılan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar. 

Güdümlü Proje

Tanım ve Kapsamı: Güdümlü projeler İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün, üniversitenin veya ülkenin bir sorunun çözülmesine yönelik projelerini, öğretim üyelerimizin Nature, Science gibi, etki değeri yüksek çok önemli dergilerde yayına dönüşebilecek öncelikli projelerini ve ihtiyaç duyulan yeni araştırma alt yapılarının oluşturulması ya da var olanların geliştirilmesini sağlayacak projeleri kapsar. Projelerin üniversite içinde farklı disiplinlerin bir araya gelerek üretime yönelik bir alt yapıyı oluşturmaya, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik olması ve araştırma alanlarındaki alt yapının geliştirilmesine yönelik özel araştırmalar olması öncelik nedenidir. 

Kimler başvurabilir: Güdümlü araştırma projelerine Rektörlüğümüzce belirlenmiş, üniversitemiz mensubu deneyimli Web of Science H indeksi puanı yüksek olan, Nature, Science gibi etki değeri yüksek çok önemli dergilerde yayın yapabilecek potansiyele sahip öğretim üyeleri başvuruda bulunabilirler. Araştırma alt yapısını geliştirmeye yönelik projelerde ise Rektörlükçe görevlendirilmiş araştırıcılar başvuru yapabilir. 

Proje Bütçesi: Bu proje türünde bütçe destek üst limiti yoktur. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: 

Başvurusu yapılan projenin gerekli bilimsel incelemelerden geçtikten sonra kabulü gerçekleştirilir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesi ve beyan formunun BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer. 

Çalışma yürürlüğe girdikten sonra, yürütücü her 6 ayda bir ara raporu sunmak zorundadır. Gerekli hallerde, BAP komisyonu projenin gidişatını yerinde takip eder ve değerlendirmelerini yapar. Proje süresinin bitiminde yapılan faaliyetler, proje çıktıları ile ilgili detaylı bilgilerin sunulduğu sonuç raporu hazırlanarak proje süreçleri yönetim sistemine yüklenmek zorundadır. BAP Komisyonu tarafından, sonuç raporunun değerlendirilmesi yapılır, gerekli olduğu hallerde hakem görüşleri alınır ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Bu proje türünde, çıktıların önemli bilimsel etkinlikler ve alanında önemli dergilerde yayına dönüşmesi gerekmektedir. 

Yürütücü proje konusuyla ilgili FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK alanlarında biri A GRUBU DERGİDE (Web of Science, Journal Citation Report servisinde Q1 grubundaki “JIF Average Percentile” listesinde 75 puan ve üzerinde puan verilmiş dergiler)olmak üzere SCIE kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az 3, SOSYAL Bilimlerde ise SSCI, A&HCI indekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan dergilerde olmak üzere en az 3 yayın beklenir.

Uluslararası Araştırma Projesi (IRP)

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının uluslararası tanınmış öncü üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri ve araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Araştırmacıların başvuru yapılan yıl veya bir önceki yılda, ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings), sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin araştırma alanındaki sıralamada ilk 250 içinde yer alan üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri veya enstitülerde bulunan araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleri desteklenir. Belirtilen sıralama indekslerinin ilk 250 içinde yer almayan üniversitelerle yapılacak iş birlikleri desteklenmez. 

Proje Bütçesi: Bu proje türünde proje üst limiti 100.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesidir 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvuru, çalışmanın planlanan başlama tarihten en az 4 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet veya işbirliği yazısının sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgenin aslının BAP Birimi’ne ibraz edilerek yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının teslim edilmesi zorunludur. Başvurular, hakem süreçlerinden geçtikten sonra komisyonca değerlendirilir. Bu kapsamda; araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. 

Proje destekleri salt seyahat amaçlı kullanılamaz. Araştırıcıların yurt dışı seyahat giderleri için ayrılan bütçe, toplam bütçenin %50’ini aşamaz. 

Proje başvurusunda, normal araştırma projeleri için istenen hususlara ilave olarak, aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir: 

a. Proje İşbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli ile yurt dışındaki ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği, projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur. 

b. Proje ortağı: Proje başvuru aşamasında projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir. 
Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje, onayı çıktığı ve sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırma şekli, normal kapsamlı projelerde olduğu gibidir. 

Yürütücü, proje başlangıcından itibaren her 6 ayda bir formata uygun olarak projedeki gelişmeleri içeren Ara Raporu hazırlayarak proje süreçleri yönetim sistemine yüklemek zorundadır. 

Proje bitiminde, yürütülen faaliyetlerin ve elde edilen bulguların yer aldığı, yorumlandığı ve bir sonuca bağlandığı Sonuç Raporu sisteme yüklenmek zorundadır. Sonuç raporunda yapılan işbirliği görüşmeleri, bu görüşmelere katılan kişilerin iletişim, kurum bilgileri ve imzalarının da bulunduğu isim listesine ve araştırmacıların yurt dışında ortak çalıştıkları merkezden araştırıcının orada çalıştığına dair alınmış olan yazı da raporda yer almalıdır. 

Bu projelerin bitiminde, yurt dışı ortaklık yapılan kişilerle birlikte uluslararası Web of Science ISI indekslerinde (SCIE, SSCI, A&HCI) taranan dergiler ile SOSYAL Bilimler alanındaki projeler için bu indekslere ek olarak BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan dergilerde yayın yapılmış olması ve/veya ulusal ya da uluslararası patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakkına başvuru yapılmış olması beklenir.

Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri (BİYGEP)

Ülkenin ve İstanbul Üniversitesi’nin bilim politikalarına uygun olarak, araştırmacı alt yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacıların tanınırlıklarının, dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik edilmesi, yurt dışı araştırma ve bilimsel deneyimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, araştırmacıların bilimsel çalışmalarının ülkemize daha fazla katma değer yaratması amacıyla patent veya tescil belgesi gibi girişimlerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda sağlanacak destek türleri aşağıda verilmiştir: 
 
6.a. Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP) 

Tanım ve Kapsamı: Fen, Sağlık ve Mühendislik Bilimleri alanındaki İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının Web of Science’ın SCIE, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki araştırmacıların ise SSCI ve A&HCI tarafından taranan dergiler ile BAP komisyonunca ilan edilen dergilerde ARAŞTIRMA MAKALESİ türünde yayın yapabilme potansiyellerinin artırılmasına yönelik ödül mahiyetinde çalışmalarına destek sağlamak amacıyla verilen desteklerdir. Bu kapsamda, BAP Komisyonunun belirlediği nitelikteki yayınların her birisi için, yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca birisine destek sağlanır. Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir. Kitap ve kitap bölümleri için yapılan başvurularda, her başvuruya özgü olarak BAP komisyonu tarafından eserin çıkmış olduğu yayınevinin uluslararası saygınlığına göre değerlendirme yapılarak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir. Bilimsel toplantı bildirilerinin özet veya tam metinlerinin basıldığı kitap formundaki eserler kitap/kitap bölümü olarak değerlendirilmez. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. 

Proje Bütçesi: Projede kullanılacak olan makalelere ne kadar destek verileceği her yılın ilk ayı BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Makalenin karşılığında verilecek destek miktarının hesaplanmasında, Web of Science ISI indeksleri kapsamında yayının çıkmış olduğu derginin “Average Journal Impact Factor Percentile” puanı “JIF Quartile” sınıflaması göz önünde bulundurulur (Bakınız Madde 18, 9. Yayın Teşvik Bütçesi Hesaplama). 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu destekler 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile durdurulacaktır. Bu tarihten itibaren araştırıcılar yapmış oldukları yayınlardan hak ettikleri bütçeleri diğer araştırma projelerinin bütçelerine ek bütçe sağlama amaçlı kullanacaklardır. Makalesi yayınlanan veya makalenin ortak yazarlarından biri olan ve adres olarak İstanbul Üniversitesi’ni gösteren üniversitemiz mensubu araştırıcılar yürütücü olarak BYP projesi başvurusunda veya bu bütçelerini araştırma projelerinde kullanarak bütçe artırımında bulunabilirler. Başvuruda kullanılmış yayınlarda bulunan yürütücü dışında İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan tüm yazarlar, “Yayın Kullanım Hakkı Devir Formu” imzalamak zorundadırlar. 

a.    Bu kapsamda, BAP Komisyonu’nun belirlediği nitelikteki yayınların her biri için yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca birisi yararlanabilir. 
b.    Yürütücünün yayında adresini İstanbul Üniversitesi olarak göstermiş olması ZORUNLUDUR. İstanbul Üniversitesi adres olarak gösterilmemiş olan yayınlara destek verilmez. 
c.    Yürütücüler, aynı anda birden fazla BYP projesinde yürütücülük yapabilirler ancak aynı yayın ile yalnızca bir kez başvuru yapılabilir. 
d.    Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir. 
e.    Birden çok yazarlı yayınlar için, üniversitemiz araştırmacıları tarafından imzalanan ve makale üzerindeki destek haklarından feragat ettiklerine dair Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunun başvuruda sisteme yüklenmesi ve destek talebinin kabul edilmesi durumunda bu formun ıslak imzalı olarak BAP birimine sözleşme ile beraber teslim edilmesi zorunludur. 
f.    Başvuruda kullanılacak yayınların basılmış/yayımlanmış olması ve yayınlarda adı yer alan üniversitemiz araştırmacılarının Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVESİS) kişisel sayfalarına ilgili yayınları işlemiş ve makalenin WOS numarasının girilmiş olması şarttır. 
g.    Bu kapsamda, yayınlanmasından itibaren en geç 36 ay içinde başvurusu yapılan yayınlar için destek sağlanır. 
h.    Araştırmacılar, destek kapsamına giren birden çok makale için bir projede toplu başvuru gerçekleştirebilirler. 
i.    BAP tarafından BYP projelerine sağlanacak destek miktarı her yılın ilk ayı BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Makalenin karşılığında verilecek destek miktarının hesaplanmasında, Web of Science ISI indeksleri kapsamında yayının çıkmış olduğu derginin “Average Journal Impact Factor Percentile” puanı “JIF Quartile” sınıflaması göz önünde bulundurulur. 

j.    Yukarıda belirtilen kurallar BAP proje otomasyonu tarafından kontrol edilir ve otomatik olarak uygulanır. 
BAP proje otomasyon sistemi üzerinden yapılan başvurular komisyon tarafından incelenir ve beyanların doğruluğu onaylandıktan sonra proje kabul aşamasına geçirilir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: BYP projelerinin süresi EN ÇOK 12 ay ile sınırlıdır. Ancak, zorunlu hallerde, Komisyon kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. 
Bu proje destek programında, yürütücülerin ara raporu vermesi istenmez. Çalışmalar tamamlandığında yürütücü, sonuç raporu olarak GERİ BİLDİRİM FORMUNU sisteme yükler. Geri bildirim formunda alınan desteğin ne şekilde kullanıldığını ve yapılmış bilimsel araştırmaların bilgilerinin açıklandığı BAP tarafından oluşturulmuş taslak üzerinden doldurularak proje otomasyon sistemine yüklenir. Yürütücünün sunduğu Geri Bildirim Formu komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığına karar verilir ve proje sonlandırılır. 
 
6.b. Yayın Sürekliliği Ödül Desteği (YÖP) 

Tanım ve Kapsamı: Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel yayına dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu proje desteğinden İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcılar yararlanabilirler. Bu destekler sadece araştırma amaçlı projeler için kullanılabilir. 
Proje Bütçesi: Bu proje türünde proje üst limiti 75.000 ₺ dır. Bu proje türünde Yayın Teşvik Bütçesi kullandırılmaz. Bütçedeki araştırma amaçlı seyahat kalemi toplam bütçenin %25’ini geçemez. Kongre katılım desteği için 10.000 TL’nin üzerinde bütçe verilmez. 
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınırlar. YÖP projelerinin değerlendirmesinde hakem süreçleri işletilmez. Başvuru komisyon üyesinin görüşü ile doğrudan komisyon tarafından değerlendirilerek desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir. 

a.    Bu kapsamda son 10 yıl içinde SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde olmak üzere 25 adet tam metin orijinal makale yayımlayan araştırmacılar başvurabilir. 
b.    Bir araştırıcı eğer uygun sayıda yayına sahipse, aynı anda birden fazla YÖP projesi yürütücülüğü yapabilir. 
c.    Bu program kapsamında daha önce alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar, aynı anabilim dalındaki bir başka araştırıcının başvurusu için tekrar kullanılamaz. 
d.    Söz konusu makalelerin en az %60’ının İstanbul Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olması ve yine en az %60’ının Türkiye dışında yayın yapan yabancı dergilerde yayımlanmış olması şarttır. 
e.    Destek talebiyle başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVES) işlenmiş olması zorunludur. 
f.    Başvuru sırasında yürütücü, yayınlarda adı yer alan aynı Anabilim Dalı araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu ve yayınlarda isimleri bulunan aynı Anabilim Dalındaki diğer araştırıcıların imzaladıkları “Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunun (YÖP)” da proje otomasyon sisteme yüklemesi gerekmektedir. Desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formların ıslak imzalı asıllarının BAP Birimi’ne proje sözleşmesi ile beraber teslim edilmesi zorunludur. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje olurları çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütücü proje süresince her 6 ayda bir ara rapor ve çalışmanın sonucunda da sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Verilen rapor hakkında gerekli hallerde hakem değerlendirmesine başvurularak görüş alınabilir. Projenin başarılı olarak tamamlanıp tamamlanmadığına komisyon karar verir. 

Desteklenen projelerinin sonuçlarının en geç iki yıl içinde; FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCIE Kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir, SOSYAL Bilimlerde ise SSCI, A&HCI indekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan indekslerindeki hakemli dergilerde en az bir makale ile yayınlanması gerekir. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırıcıların yeni bir proje alması sistem tarafından engellenir. 

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur. 

Proje Bütçesi: Bu proje türünde projeye katılan öğrenci sayısına göre bütçe belirlenir. Bir öğrencinin bulunduğu projelere 2.000 ₺, iki öğrencinin bulunduğu projelere 3.000 ₺, üç ve üzeri sayıda öğrenci bulunan projelere ise 5.000 ₺ bütçe tahsis edilir. 
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: 

Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyelerinin yürütücü olarak yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 4 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olması gerekir. AGNO’su bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede görev alabilecek olan öğrenci sayısında sınırlama yoktur. Ancak, en az bir, en fazla 3 öğrenci için destek sağlanır. Proje süresi en az 6,en çok 12 ay olabilir. 

Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz. 
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: 

Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı 3 ile sınırlıdır. Bu projeler, yürütücünün proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz. 

Bu proje tipinde, ara raporu hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç raporunun proje otomasyon sistemine yüklenmesi yeterlidir. Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir. 


Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP)


Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının yurt içi veya dışındaki üniversiteler, araştırma merkezleri veya Sanayi ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşların da projeye fon desteği sağlaması esastır. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. 

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların, yurtdışı ve yurtiçi yükseköğretim kurumları, araştırma merkezlerinde veya Sanayi ile yürütülen tüm araştırma projelerine katılımlarının desteklenmesine yöneliktir. Projelerin yürürlüğe girmesi için, İstanbul Üniversitesi BAP komisyonu kabul etmiş olsa bile, ortak olarak gösterilen kurumun araştırma çalışmasını desteklemiş olması esastır. 

Proje Bütçesi: Bu proje türünün bütçesi 50.000 ₺’dir. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: 

Başvuru sırasında, gizlilik sözleşmesini imzalamış olması ve karşı kurumun projeye eş finans desteği sağlaması gerekir. Ayrıca, başvuru dosyasında üniversitemiz mensubu araştırmacının projedeki görevi hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Bu projeler için, projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi mensubu akademik personel ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, Normal Araştırma Projeleri için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir: 

a.    Proje Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli ile, ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında proje otomasyon sistemine yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur. 
b.    Proje Öneri Formu: Normal Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir. 
 
Komisyon bu tür projeler için özel başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri öngörebilir. 

Bu kapsamda, araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı hakem görüşleri alınarak doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Ancak, ortaklık yapılan kurum tarafından söz konusu projenin onaylandığına dair yazının BAP birimine teslim edilmesi zorunludur. Bu belge birime teslim edildikten sonra proje aktif olarak yürürlüğe girer. Tüm proje türlerinde geçerli olan genel ilkeler bu proje türü için de geçerlidir. Araştırmacılar proje süresince her 6 ayda bir ara raporu vermekle yükümlüdür. Proje sonucunda yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri detaylandıran sonuç raporu proje otomasyon sistemine yüklenir. 

Bu proje türünde sonuçların Web of Science’ın SCIE, SSCI ve A&HCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yayına dönüşme zorunluluğu vardır. Bir başka proje desteği alabilmesi için bir önceki projesini yayına dönüştürmesi veya son iki yıl içinde çıkmış indeksli dergilerde yayınlanmış yayınlarının olması zorunludur. 
 

Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü, koordinatör veya kurum sorumlusu olarak görev aldığı/alacağı, Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği alınmış projeler ile AB HORİZON 2020 programı veya diğer yurt dışı destek programları kapsamında, yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar için üniversitemize doğrudan bütçe aktarımı yapılacak projelere başvuru aşamasında, proje bütçesinin belirli bir oranda kurum tarafından karşılanmasını ön şart koşan proje başvuruları için sağlanan eş finans destek projesidir. Bu projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katma değer yaratma potansiyelinin ve başarımlarının artırılması ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yürütücü kurum olarak İstanbul Üniversitesinin görev aldığı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Bu kapsamda TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI, AB PROJELERİ ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. 

Kimler başvurabilir: Bu kapsamda TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI ve AB PROJELERİ benzeri programlardan desteklenmiş yürüyen veya son BEŞ yıl içinde başarı ile kapanmış proje desteği almış dış kaynaklı projenin yürütücüleri (yürütücülük görevinin İstanbul Üniversitesi bünyesinde yapılmış olması şarttır) başvuru yapabilir. 

Proje Bütçesi: Üniversitemize kazandırılan dış kaynaklı araştırma projesi bütçesinin %50’sine kadar destek sağlanabilir. Başvuru aşamasında kurumun, proje bütçesinin belirli oranında desteği ön koşul olarak şart koşan proje başvurularında bütçe limiti destek programının ortaya koyduğu oran kadar destek verilir. 
Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler, destek kapsamı dışındadır. Bu kapsamda, devam etmekte olan projeler veya başarı ile tamamlanmış ancak ilave çalışmaları gerektirebilecek projeler için destek sağlanabilir. 

Başvurularda esas teşkil eden dış kaynaklı projede satın alması gerçekleştirilmiş olan alet, donanım ve cihazların mükerrer talepleri desteklenmez. 

Verilecek destekler dış kaynaklı projenin geliştirilmesi, tıkandığı noktaların çözümlenmesi veya daha önce yürütülmüş çalışmaların zenginleştirilmesi veya projenin çalışma alanında yürütülecek diğer araştırmalara destek sağlamak amaçlı kullanılabilir. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular, BAP Birimi Proje otomasyonu üzerinden dış kaynaklı projenin, İstanbul Üniversitesi mensubu yürütücüsü tarafından yapılır. Başvurularda, yürüyen veya son beş yıl içinde başarıyla kapatılmış projeler kullanılabilir. Başvuruda proje içeriği hakkında bilgi verilmeli, istenilen destek ile yürüyen çalışmalara ne tür bir katkı sağlanacağı detaylı bir şekilde ifade edilmelidir. Alınacak destek farklı bir çalışma konusunda yürütülecek projede kullanılacak ise dış kaynaklı projenin araştırma alanına yapacağı katkı verilmelidir. Projenin ilgili kurum veya organizasyon tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (Proje Başlığı, proje ekibi ve proje bütçesine dair bilgilerin yer aldığı Proje sözleşmesi, proje kabul yazısı gibi belgeler ve bütçe tablosu) de sisteme yüklenmesi zorunludur. Başvurular, Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bir dış kaynaklı proje için sadece bir kez destek alınabilir. 

Yurt dışı kaynaklara başvuru aşamasında kurum tarafından belirli oranlarda destek verilmesi ön koşulunu sağlamak amacıyla verilecek desteklerde araştırıcı, proje otomasyondan proje başvurusu yapmaksızın, başvurusu yapılacak destek programının başvuru dosyası ve kurum tarafından istenen bütçe oranını gösterir belgeler ile BAP koordinatörlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapar. Koordinatörlük değerlendirilmesi ile projenin karşı kurum tarafından desteklendiği taktirde BAP birimi tarafından “Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)” kapsamında destek sağlanacağına dair Rektörlük onaylı bir yazı verilir. Projenin karşı kurum tarafından değerlendirme süreci tamamlandığında ve dış kaynaklı projesi desteklendiğinde araştırmacı bu proje kapsamında BAP proje otomasyon sistemi tarafından kendisine daha önce verilmiş yazı ile belirtilmiş bütçe tutarı kadar harcama kalemi ile “Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)” başvurusu yapar. Başvuru sırasında yürütücü, kendisine daha önce verilmiş destek sağlanacağına dair yazı, dış kaynaklı projenin desteklendiğine dair yazı ve dış kaynaklı projenin sözleşmesi ile harcama bütçesini oluşturan ve onaylanan bütçe tablosunu (tüm harcama kalemleri detaylandırılmış olmalı) proje başvurusunda sisteme yüklemek zorundadır. Bu başvurular yapıldıktan sonra ilk komisyonda görüşülerek doğrudan kabulü verilir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırılma süreçleri Normal Araştırma Projesi ile aynı usullere göre gerçekleştirilir. Araştırmacılar proje süresince, her 6 ayda bir ara raporu vermekle yükümlüdür. Bu proje tipinde ek bütçe verilmez. Proje sonucunda yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri detaylandıran sonuç raporu proje süreçleri otomasyon sistemine yüklenir. 

Bu proje türünde, sonuçların indeksli dergilerde yayına dönüşme zorunluluğu vardır. Yürütücünün bir başka proje desteği alabilmesi için, bir önceki projesini yayına dönüştürmesi veya son iki yıl içinde çıkmış indeksli dergilerde yayınlanmış yayınlarının olması zorunludur. Sonuç raporu, gerekli görüldüğü hallerde hakem değerlendirmesi sonrası veya doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığı konusunda karara bağlanır.

Yayın Sürekliliği Ödül Desteği (YÖP)


Tanım ve Kapsamı: Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel yayına dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu proje desteğinden İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcılar yararlanabilirler. Bu destekler sadece araştırma amaçlı projeler için kullanılabilir.

Proje Bütçesi: Bu proje türünde proje üst limiti 75.000 ₺ dır. Bu proje türünde Yayın Teşvik Bütçesi kullandırılmaz. Bütçedeki araştırma amaçlı seyahat kalemi toplam bütçenin %25’ini geçemez. Kongre katılım desteği için 10.000 TL’nin üzerinde bütçe verilmez.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınırlar. YÖP projelerinin değerlendirmesinde hakem süreçleri işletilmez. Başvuru komisyon üyesinin görüşü ile doğrudan komisyon tarafından değerlendirilerek desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

a. Bu kapsamda son 10 yıl içinde SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde olmak üzere 25 adet tam metin orijinal makale yayımlayan araştırmacılar başvurabilir.
b. Bir araştırıcı eğer uygun sayıda yayına sahipse, aynı anda birden fazla YÖP projesi yürütücülüğü yapabilir.
c. Bu program kapsamında daha önce alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar, aynı anabilim dalındaki bir başka araştırıcının başvurusu için tekrar kullanılamaz.
d. Söz konusu makalelerin en az %60’ının İstanbul Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olması ve yine en az %60’ının Türkiye dışında yayın yapan yabancı dergilerde yayımlanmış olması şarttır.
e. Destek talebiyle başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVES) işlenmiş olması zorunludur.
f. Başvuru sırasında yürütücü, yayınlarda adı yer alan aynı Anabilim Dalı araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu ve yayınlarda isimleri bulunan aynı Anabilim Dalındaki diğer araştırıcıların imzaladıkları “Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunun (YÖP)” da proje otomasyon sisteme yüklemesi gerekmektedir. Desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formların ıslak imzalı asıllarının BAP Birimi’ne proje sözleşmesi ile beraber teslim edilmesi zorunludur.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje olurları çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütücü proje süresince her 6 ayda bir ara rapor ve çalışmanın sonucunda da sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Verilen rapor hakkında gerekli hallerde hakem değerlendirmesine başvurularak görüş alınabilir. Projenin başarılı olarak tamamlanıp tamamlanmadığına komisyon karar verir.

Desteklenen projelerinin sonuçlarının en geç iki yıl içinde; FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCIE Kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir, SOSYAL Bilimlerde ise SSCI, A&HCI indekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan indekslerindeki hakemli dergilerde en az bir makale ile yayınlanması gerekir. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırıcıların yeni bir proje alması sistem tarafından engellenir.