Proje Türleri

Normal Araştırma Projesi (NAP)


Normal Araştırma Projesi (NAP) Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıp/diş hekimliği/eczacılıkta uzmanlık  veya eşdeğer uzmanlık öğrenimi ile sanatta yeterliğini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve  geliştirme faaliyetlerini içeren, evrensel olarak özgün bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma   projeleridir. 

Proje Bütçesi: Proje bütçeleri, yürütücülerin akademik performanslarına dayalı olarak oluşturulur.

Temel destek miktarı 50.000 ₺ + Akademik Performansa Dayalı Bütçe + Kongre katılımı destek bütçesi + Bursiyer destek bütçesi 

(Kategori 1 kapsamında > %100  katkı sağlanabildiği koşulda)

Akademik Performansa Dayalı Bütçe Limiti Uygulaması: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun bulunması koşuluyla NAP destek programı kapsamında aşağıdaki koşulları sağlayan proje yürütücüleri için performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanması mümkündür. Ancak, aşağıdaki Kategorilerde belirtilen koşullardan birden fazlasının sağlaması durumunda bütçe limiti artış oranları birleştirilemez ve araştırmacılar aynı proje için yalnızca tercih edecekleri bir yüksek bütçe limiti uygulamasından faydalanabilir. Herhangi bir kategori kapsamında talep edilebilecek yüksek bütçe limiti ilgili program için uygulanan normal bütçe limitinin %150’sini aşamaz. Projeye bursiyer dahil edilebilmesi için proje yürütücüsünün Kategori 1 kapsamında akademik performansa dayalı olarak > %100 katkıyı alabiliyor olması gereklidir. Bursiyer bütçesi talep edecek olan yürütücülerin, doktora unvanını aldıktan sonra en az üç (3) yıl Üniversitemizde akademik deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Kategori 1: ISI indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI) taranan dergilerdeki tüm yayınlar:
1. Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde yayınlanmış yayınlar dikkate alınır ve araştırmacılar aynı yayınlarını yalnızca bir proje                    başvurusunda kullanılabilirler.

2. Yayınlar için ISI WoS Dergi Çeyreklik (Quartile) kategorileri dikkate alınır. Yayınların yer aldığı dergilerin hangi kategori kapsamında değerlendirileceği, ilgili yayının yayımlanma yılında geçerli olan kategori, henüz ilgili yıla ait sınıflandırması belli  olmayan dergilerin kategorisi ise en güncel WoS sınıflama verileri dikkate alınarak üniversitemiz AVESİS sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz AVESİS sistemine WoS servisleri   üzerinden eklenmiş olması zorunludur. 

3. Kullanılacak yayınların yayınlanmış olması şarttır. DOI numarası bulunsa dahi, yayımlanmamış, basım bilgileri kesinleşmemiş        yayınlarla başvuruda bulunamaz.

Kategori 1 Kapsamında NAP Projeleri için Yüksek Bütçe Limiti Uygulaması

​​1. Q3 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %10’u oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

2. Q2 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %20’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

3. Q1 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %40’ı oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Kategori 2: Son 3 yılda, diğer kurumlarca (BAP Projeleri ve TÜBİTAK 1002 hariç) fon desteği sağlanarak yürütülmüş ve başarıyla kapatılmış bilimsel araştırma projeleri.

1. Bu kapsamda, yürütücülüğünü ilgili araştırmacının yaptığı, bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olan ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak son iki yıl içerisinde kapatılmış araştırma projeleri dikkate alınır.

2. Bir akademik performansa dayalı bütçe arttırımı talebinde kullanılan kurumdışı projeler, başka bir projede kullanılamazlar.

3. Başvuruda kullanılacak kurum dışı destekli projenin üniversitemiz AVESİS ve DAPSIS sistemlerine eklenmiş olması zorunludur. 

4. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler,öğrenci projeleri ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler yüksek bütçe limiti uygulaması kapsamı dışındadır. Hangi tür projelerin yüksek bütçe limiti amacıyla kullanılabileceği hususu konusunda nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir.

Kategori 2 Kapsamında NAP Projeleri için Yüksek Bütçe Limiti Uygulaması

1. Diğer kurumlarca desteklenen ve bütçesi 720.000TL’ye kadar (720.000TL dâhil) olan projeler için normal destek limitinin %50’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

2.Diğer kurumlarca desteklenen ve bütçesi 720.000TL’nin üzerinde olan projeler için normal destek limitinin %100’ü oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Kategori 3: Araştırma alanında ulusal veya uluslararası tescil edilmiş patentler.

1. Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde tescil edilmiş patentler dikkate alınır.

2. Yürütücü olarak başvuru yapacak araştırmacının tescil belgesinde buluşçu veya hak sahibi olarak yer alması ve adres olarak İstanbul  Üniversitesini göstermiş olması zorunludur.

3. Başvuruda kullanılacak patentin Üniversitemiz AVESİS sistemine eklenmiş olması zorunludur.

4. Bir proje kapsamında akademik performansa dayalı bütçe arttırımı talebinde kullanılan patentler, başka bir projede bu amaçla    kullanılamazlar.

5. Birden fazla üniversitemiz mensubu araştırmacının buluşçuları arasında yer aldığı patentler, yalnızca ortak hak sahibi araştırmacıların  mutabık kaldığı ve patente katkı payı en yüksek olan bir araştırmacı tarafından kullanılabilir.

Kategori 3 Kapsamında NAP Projeleri için Yüksek Bütçe Limiti Uygulaması

1. Ulusal tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %50’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

2. Uluslararası tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %100’ü oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Kategori 4: Uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap ve/veya kitapta bölüm yazarlığı:

1. Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde A veya B kategorisinde yer alan uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplar dikkate alınır. Kitap editörlüğü ve kitap çevirisi sınıfındaki yayınlar yüksek bütçe limiti uygulaması kapsamında değerlendirilmez.

2. A ve B Kategorisinde yer alan yayınevlerinin Üniversitemiz AVESİS sistemindeki yayınevi sınıflandırması dikkate alınır. Bu nedenle, başvuruda kullanılacak yayınların Üniversitemiz AVESİS sistemine eklenmiş olması ve başvuru aşamasında yayına yönelik kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.​

3. Kullanılacak yayınların yayınlanmış olması şarttır. Kabul yazısı bulunsa dahi,yayımlanmamış, basım bilgileri kesinleşmemiş yayınlar  kullanılamaz.

4. Bir akademik performansa dayalı bütçe arttırımı talebinde kullanılan kitap ve /veya kitap bölümleri, başka bir projede kullanılamazlar.

Kategori 4 Kapsamında NAP Projeleri için Yüksek Bütçe Limiti Uygulaması

1. B Kategorisinde yer alan uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap ve/veya kitap bölümü yazarlığı için normal destek limitinin %20’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir. 

2. A Kategorisinde yer alan uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap ve/veya kitap bölümü yazarlığı için normal destek limitinin %100’ü oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Başvurular BAPSİS üzerinden gerçekleştirilir.Değerlendirmeye alınan proje önerileri,projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak görevlendirilen Komisyon Üyesi tarafından hakeme gönderilir. Hakemlerin dış hakem olması tercih edilir ve tercihen üç olmak üzere en az iki hakem değerlendirmesine başvurulur. BAP Komisyonu, gelen değerlendirme raporlarını, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktılarını dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. ​

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesinin BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer. Proje yürütücüsü; proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları içeren ara raporlarını oniki aylık dönemlerin sonunda BAPSİS üzerinden BAP Koordinasyon Birimi’ne sunmakla yükümlüdür.

Sonuç raporu ise proje bitimini takip eden 3 ay içinde sunulmalıdır.

Komisyon; ara rapor ve sonuç raporlarını, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmelerini de dikkate alarak değerlendirir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje sonuçları, proje süresince veya en geç proje kapandıktan sonraki 2. yıl bitimine kadar yayın kurallarına uygun yabancı dilde araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7, Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayın AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr

Sosyal Bilimlerde Araştırma Teşvik Projesi (SBAT)


Tanım ve Kapsamı: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında nitelikli ve WoS tarafından taranan dergilerde yayınlanabilecek proje çıktılarına sahip olacak araştırma projelerinin yürütülmesi ve nitelikli genç bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla açılan bu proje türüne; kadrolu çalışan İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları, mevcut doktora tez  danışmanından veya danışmanlarından farklı bir öğretim üyesi yürütücülüğünde ve mevcut tez konusu haricindeki bir proje önerisiyle başvurabilirler. ÖYP ve 35. Madde kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanları bu proje türüne başvuramazlar.

Proje Bütçesi: 50.000 ₺ + Kongre Katılım Destek Bütçesi


- Proje bütçesi yalnızca proje araştırmacısı olan öğretim elemanı tarafından kullanılır.

- Kongre katılım destek bütçesi hem proje yürütücüsü hem de proje araştırmacısı tarafından kullanılabilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Başvurular BAPSİS üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları  dikkate alınarak görevlendirilen Komisyon Üyesi tarafından hakeme gönderilir. Hakemlerin dış hakem olması tercih edilir ve tercihen üç olmak üzere en az iki hakem değerlendirmesine başvurulur. BAP Komisyonu, hakem görüşlerini ve projeden WoS tarafından taranan dergilerde yayın üretilebilme potansiyelini dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Normal Araştırma Projeleri (NAP) ile aynıdır.


Projenin İptal Edilmesi ve Yaptırımlar: Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen proje araştırmacısı olan öğretim elemanının herhangi bir nedenle çalışmalara devam etmemesi veya başka bir nedenle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ile öğretim elemanından alınan taahhütname gereğince öğretim elemanı projeden çıkarılır ve projenin yürütücü tarafından yürütülmesine olanak verilir. Öğretim elemanının proje çalışmalarına devam etmemesinin gerekçesi talep eki olarak sunulmak zorundadır. Proje yürütücüsü tarafından gerekçeli olarak projenin yürütülemeyeceği BAP birimine bildirildiği durumda ise, proje kapsamında satın alınan demirbaşlar ilgili araştırmacıların kullanımına açılır ve öğretim elemanından alınan taahhüt gereğince sarf malzemeleri için yapılan masrafların BAP birimine iadesi istenir ve projenin iptali yoluna gidilir. Masrafları iade etmeyen öğretim elemanları için gerekli hukuki süreç başlatılması için Rektörlük makamı bilgilendirilir.


Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da proje kapandıktan sonra en geç 2 yıl içinde araştırma alanına göre WoS’ta taranan dergilerde yabancı dilde araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7, Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayınlar AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır. Proje araştırmacısı olan öğretim  elemanı projenin yayın şartını yerine getirmediği sürece proje bitimini takip eden iki (2) yıl içinde yeni bir proje türünde araştırmacı olamaz, doktor öğretim üyesi olarak atanması durumunda ise proje yürütücüsü olarak herhangi bir proje türüne başvuramaz. Proje yürütücüsü bu durumdan etkilenmez.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) 

Tanım ve Kapsamı: BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Proje başvurularında BAP Komisyonu tarafından duyurulmuş öncelikli alanlarda araştırma altyapısı mevcut olan ve yayın potansiyeli yüksek araştırmacılara destek verilmesi amaçlanmaktadır. Salt altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Değerlendirme sürecinde projenin çok disiplinli olması (farklı bölüm, farklı fakülte, farklı üniversite) tercih edilebilir.

    
Başvuru Ön Koşulları ve şartları: Üniversitemiz mensubu deneyimli, BAP komisyonu tarafından duyurulan WoS H indeksi puanına sahip, en az bir adet dış kaynaklı araştırma projesi yürütücülüğü yapmış olan öğretim üyeleri ile Doktora, Uzmanlık, Sanatta Yeterlik öğrenimini tamamlamış araştırmacılar başvuruda bulunabilirler. Diğer  proje türlerinden farklı olarak, yürütücülerin yeni bir ÖNAP projesi başvurusu ancak bir önceki ÖNAP projesi başarı ile kapatıldıktan ve yayın şartı yerine getirdikten sonra gerçekleştirebilir. 

Başvuru formunda, NAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak, ön koşulun sağlandığını gösteren ve resmiyet arz eden belge/belgelerin de sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek
suretiyle yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur.

Proje Bütçesi: 360.000 ₺ + Kongre katılımı destek bütçesi  

(ÖNAP) bütçesinin 360.000TL'den 500.000TL'ye arttırılmasına 05-10-2020 tarihinde BAP Komisyonu tarafından karar verilmiştir.


Proje bütçesi kapsamında bir (1) doktoralı araştırmacı ve en fazla iki (2) bursiyer proje ekibinde yer alabilir. Bu kişiler için yapılacak ödeme    proje destek limiti içindedir.


Proje yürütücüsünün yürütmekte olduğu bir DOSAP projesi varsa, ÖNAP projesi ile doktora sonrası araştırmacı talebi yapılamaz. 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamdaki projelerin başvuruları yılda iki kez alınır. Başvuru tarihleri BAP Komisyonu tarafından ilan edilir. Projelerin başvurusunda kullanılacak olan öncelikli alanlar ile araştırma alanlarında geçerli olacak Hindeksi puanları BAP Komisyonunca her yıl ilan edilir ve gerek görüldüğü durumda yine BAP komisyonunca değişiklik yapılır. BAP komisyonu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve H-indeksleri BAPSİS’te duyurulur.

Başvurular sonrasında proje yürütücüsü/proje ekibi ile panel gerçekleştirilir. Komisyon tarafından panel sonrasında yapılan değerlendirmelerle ön eleme gerçekleştirilir. Ön elemeyi geçen projeler, hakemlere gönderilir. Desteklenecek projeler; hakem görüşleri, komisyon görüşleri ve proje puanları dikkate alınarak toplu olarak karara bağlanır. BAP bütçesine göre yılda en fazla 10 adet proje desteklenebilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Normal Araştırma Projeleri (NAP) ile aynıdır.

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da proje kapandıktan sonraki 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun olarak araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7, Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayın AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr


Uluslararası Araştırma Projesi (International Research Project, IRP)


Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıp/eczacılık/diş hekimliğinde uzmanlık veya eşdeğer uzmanlık öğrenimi ile sanatta yeterliliğini tamamlamış araştırmacılarının uluslararası tanınmış öncü üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri ve araştırmacılar ile uluslararası işbirliklerinin kurularak araştırma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek olan araştırma projeleridir.Araştırmacıların başvuru yapılan yıl veya bir önceki yılda, ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya THE [Times Higher Education World University Ranking] sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin araştırma alanına özgü sıralamada ilk 250 içinde yer alan üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri veya enstitülerde görev yapan araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleri desteklenir. Belirtilen sıralama  indekslerinde ilk 250 içinde yer almayan üniversitelerle yapılacak işbirlikleri desteklenmez.


İlgili üniversitenin işbirliği yapılacak olan biriminin araştırma alanı sıralamalarında ilk 250 içinde yer almasının kanıtlanabilir olması durumunda da işbirliği yapılacak olan birim için  Proje Süreç Yönetim Sisteminde “DİĞER” seçeneği kullanılarak, kurum bilgisi girilip başvuru yapılabilir.

Proje Bütçesi: 150.000 ₺ + Kongre Katılım Destek Bütçesi

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Başvuru, komisyon tarafından işbirliğinin üniversiteye yapacağı katkının saptanması için ön değerlendirmeye alınır. Bu ön değerlendirme kapsamında işbirliği yapılacak üniversitenin uluslararası sıralaması, işbirliği yapılacak araştırmacının yayın listesi ve yayınların etki değerleri, WoS H- indeksi puanı ve proje kapsamında yapılacak işbirliğinin üniversitemize yapacağı katkı göz önünde bulundurulur. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Komisyon ön değerlendirmesini geçen projelerin bilimsel incelemesinin yapılması için hakem süreçleri başlatılır. Hakem değerlendirme süreçleri de göz önünde bulundurularak, proje başvurusunun çalışmanın planlanan başlama tarihinden en az 4 ay önce gerçekleştirilmesi önerilir. 

Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış ve çalışma planını içeren işbirliği yazısının (sıradan davet/kabul mektubu kabul edilmeyecektir) sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgenin aslının BAP Birimi’ne ibraz edilmesi ve yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının teslim edilmesi zorunludur. 

Başvurular, hakem süreçlerinden geçtikten sonra komisyonca değerlendirilir. Bu kapsamda; araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. 

Araştırmacıların araştırma amaçlı yurtdışı seyahat giderleri için ayrılan bütçe toplam bütçenin %70’ini aşamaz. Proje bütçesinin %30’lık kısmı yurtdışında yapılacak çalışmaları bütünleyecek kapsamdaki yurtiçinde yapılacak araştırma çalışmalarında kullanılabilir. Proje kapsamında proje araştırmacısı olan yabancı araştırmacıların seyahat giderleri de proje bütçesinin %70’lik kısmından karşılanır.

Proje başvurusunda, normal araştırma projeleri için istenen hususlara ilave olarak, aşağıdaki belge ve bilgilerin de sağlanması gerekmektedir:

a. Proje İşbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi (İngilizce): Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli, BAP’tan sorumlu Rektör ya da Rektör Yardımcısı, yurtdışındaki ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

b. Proje Ortağı: Proje başvuru aşamasında projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi’ne ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Normal Araştırma Projeleri (NAP) ile aynıdır.

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da proje kapandıktan sonra en geç 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7, Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayınlar AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr

Yayın Sürekliliğini Destekleyici Araştırma Projesi (YSD)


Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıp/diş hekimliği/eczacılıkta uzmanlık veya eşdeğer uzmanlık öğrenimi ile sanatta yeterliliğini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, evrensel olarak özgün bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan yayın üretkenliği sürekliliğinin desteklenmesine yönelik araştırma projeleridir.

Proje Bütçesi: 100.000 ₺ + Kongre katılımı destek bütçesi

- Araştırma amaçlı seyahat desteği toplam bütçenin %25’ini geçemez. Üniversitemizde bulunmayan yüksek teknolojiye sahip araştırma altyapısını gerekli kılan projeler için bu oran, proje yürütücüsü tarafından sunulan bilgiler ve belgeler dikkate alınarak, Komisyon tarafından yeniden değerlendirilebilir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

- Proje bütçesi içinde kalmak şartı ile bu proje türünde bursiyer bütçesi kullanılabilir. Bursiyer sayısı en fazla iki olabilir. En az 3 ay süre ile bursiyer desteği verilebilir.


Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınır. Tüm projelerde olduğu gibi hakem değerlendirmesi sonucunda komisyon tarafından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir. Bu kapsamda;

a. Son 10 yıl içinde WoS indekslerinde taranan dergilerde Q1, Q2 ve Q3 sınıfında yayınlanmış olmak üzere 25 adet tam metin orijinal makale yayımlayan araştırmacılar başvurabilir,

b. Söz konusu makalelerin en az %60’ının İstanbul Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olması şarttır.

c. Bir araştırmacı eğer yeteri sayıda yayına sahipse, aynı anda birden fazla YSD projesi yürütücülüğü yapabilir,

d. Bu program kapsamında daha önce alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar, aynı anabilim dalındaki bir başka araştırmacının başvurusu için tekrar kullanılamaz,

e. Başvuruda kullanılacak yayınların AVESİS’e işlenmiş olması zorunludur.

f. Başvuru sırasında yürütücü, yayınlarda adı yer alan aynı Anabilim Dalı araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu ve yayınlarda isimleri bulunan aynı Anabilim Dalındaki diğer araştırmacıların imzaladıkları “Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunu (YSD)” da BAPSİS’e yüklemelidir. Desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formların ıslak imzalı asıllarının BAP Birimi’ne proje sözleşmesi ile beraber teslim edilmesi zorunludur.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Normal Araştırma Projeleri (NAP) ile aynıdır.


Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da proje kapandıktan sonra en geç 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7 Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayınlar AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr


Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP)


Tanım ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin, kendilerine bilimsel faaliyetlerinde destek olacak doktora unvanına sahip, üniversitemizin araştırma potansiyeline katkı sağlayabilecek nitelikteki araştırmacıları çalışmalarına dahil edebilmek için sundukları araştırma projelerdir.


Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu olan, doktor unvanını aldıktan sonra alanında en az 5 yıl akademik deneyimi olup öğretim üyesi kadrosunda olan araştırmacılar proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilirler. Proje yürütücüsünün son 3 yılda WoS indekslerindeki dergilerde Akademik Performansa Bağlı Destek kapsamında > %100 katkıyı elde etmiş olması gerekir.


Doktora sonrası araştırmacı, proje araştırmacısı olarak proje ekibinde yer almalıdır.

Proje ekibinde proje araştırmacısı olarak proje çalışmalarına nitelikli katkı sağlayacak üniversitemiz dışından araştırmacılar da yer alabilir.

Proje Bütçesi: 50.000 ₺  + Hizmet Alımı (Doktora sonrası araştırmacı bütçesi)

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu proje türünde başvuru aşamasında aşağıda belirtilen kurallara uyulmalıdır:

a) TC vatandaşı olan doktora sonrası araştırmacı, unvanını (Tıpta ise Uzman Dr. Unvanını) aldıktan sonraki 7 yıl içinde bu proje türünde görev alabilir.

b) Doktora sonrası araştırmacı, bu proje kapsamında verilecek destekten, doktora unvanını aldıktan sonra 7 yıl içinde, aynı proje veya farklı projelerde toplam en fazla 36 ay süre ile yararlanabilir. Proje başvuru tarihi itibarı ile 7 yılın dolmasına 12 aydan az zaman kalmış olan doktora sonrası araştırmacılar için başvuru yapılamayacağından, 12 ay süreli projelerde, değerlendirme süreci de dikkate alınarak, en az 14 ay önce başvuru yapılması gerekmektedir.

c) Proje süresi başvuru aşamasında değerlendirme süresi de dikkate alınarak az 12 ay olup, en fazla 24 aydır. Doktora sonrası araştırmacının başarımlarına (performansına) dayalı olarak uygun görüldüğünde komisyon onayı ile proje süresi 36 aya kadar uzatılabilir.

d) Projenin değerlendirilmesinde Doktora sonrası araştırmacının çalışma alanı, bilimsel faaliyetleri ve niteliği gözönünde bulundurularak karar verilir; gerek duyulduğunda komisyon tarafından doktora sonrası araştırmacı ile mülakat yapılır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:

Altı ayda bir ara rapor ve bu rapor kapsamında doktora sonrası araştırmacının çalışmaları ve bu çalışmaların yürütücü tarafından değerlendirilmesi sunulmalıdır. Bununla birlikte doktora sonrası araştırmacı ile ilgili aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Doktora sonrası araştırmacıya kendisi ile sözleşme yapıldıktan sonra YÖK'ün belirlemiş olduğu tutarlar esas alınarak ödeme yapılır.

b) Projede görev alan doktora sonrası araştırmacının sözleşmesi, her takvim yılı bitiminde sona erer ve bir sonraki yıl için sözleşme proje yürütücüsünün görüşleri, sunulan rapor ve doktora sonrası araştırmacının bilimsel faaliyetleri gözönünde bulundurularak BAP komisyonu kararı ile yenilenir.

c) Fen ve sağlık alanlarında doktora sonrası araştırmacının yazarlar arasında yer alacağı ve alanına göre WoS indeksi tarafından indekslenen dergilerde iki yıldan kısa süreli projelerde en az bir (1) yayın, iki yıl ya da daha uzun süreli projelerde en az birinin Q1 ya da Q2 listesindeki dergilerde yayınlanmış olması koşuluyla en az iki yayın yapması gereklidir.

d) Doktora sonrası araştırmacının Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında proje süresince yayınlanacak yayın sayısı diğer alanlardaki ile aynıdır. Yayınların WoS tarafından listelenen dergilerde olması, iki yıl ya da daha uzun süreli projelerde, bu yayınlardan en az birinin WoS dergi sıralaması Q1 ya da Q2’de yer alan dergilerde yayınlanmış olması gerekmektedir.

e) Proje süresince sözleşme hükümlerini ve proje yükümlülüklerini yerine getirmeyen doktora sonrası araştırmacısının, proje rapor süresinin ya da ilgili sözleşmenin takvim yılının dolması beklenmeksizin yürütücünün önerisi ve/veya BAP komisyonu değerlendirilmesi ile sözleşmesi sonlandırılır, bilimsel sonuç raporu ve proje çıktıları ile proje yürütücüsü tarafından proje kapatılır.


Yayın Yükümlülüğü: Bu proje türünde yürütücünün yayın yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, projede görev alan Doktora sonrası araştırmacı yukarıda belirtildiği gibi yayın yapmakla yükümlüdür (Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: c ve d bendi). Proje çalışmalarını içeren yayınlar AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr

Güdümlü Araştırma Projesi (GAP) 


Tanım ve Kapsamı: GAP iki kategoride ele alınır. Birinci kategorideki projeler İstanbul Üniversitesinin akademik anlamda uluslararası üniversiteler sıralamasındaki konumunun yükseltilmesine katkı sağlayacak nitelikteki dergilerde yayına dönüşebilecek çalışmaların yürütüleceği araştırma gruplarını, araştırma altyapısını ve uluslararası işbirliklerini desteklemeye yöneliktir. BAP komisyonu bu kapsamda çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizin çeşitli araştırma gruplarının biraraya getirileceği proje önerisinde bulunur. İkinci kategorideki projeler ise üniversitemizin stratejik hedeflerine uygun yeni araştırma altyapılarının oluşturulması ya da var olanların geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlayacak projeleri kapsar.

Kimler başvurabilir:Birinci kategorideki GAP için BAP komisyonu, WoS H-indeksi puanı yüksek olan, akademik olarak üniversitemizin uluslararası üniversiteler sıralamasındaki konumunu yükseltmeye katkı sağlayacak nitelikteki dergilerde yayın yapabilecek potansiyele sahip üniversitemiz mensubu deneyimli araştırmacılara çağrı yapar. İkinci kategorideki projelerde ise BAP komisyonu ve Rektörlükçe uygun görülen projeler için araştırmacılar başvuru yapabilir. Bu proje türünde, proje yürütücüsünün en az bir dış kaynaklı bir projenin yürütücülüğünü yaparak başarıyla tamamlamış olması beklenmektedir.

Proje Bütçesi: Bu proje türünde bütçe destek üst limiti yoktur. Proje bütçesi kapsamında, en az 3 aylık bir süre için olmak üzere en fazla 2 bursiyer talep edilebilir. Burs destek süresi üst sınırı proje yürütücüsü tarafından belirlenir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler:

Birinci kategoride başvurusu yapılan projenin gerekli bilimsel incelemelerden geçtikten sonra kabulü gerçekleştirilir. Üniversitemizin stratejik hedeflerine uygun yeni araştırma altyapılarının oluşturulması, mevcut araştırma altyapılarının geliştirilmesi veya sürekliliğinin sağlanmasına yönelik ikinci kategori projelerin yürütücülerinin proje başvuruları BAP komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Rektörlük görüşüne sunulur. Rektörlük ön onayı alındıktan sonra komisyon değerlendirmesi sürecine devam edilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Normal Araştırma Projeleri (NAP) ile aynı olmakla birlikte, özellikle ikinci kategori GAP projeleri komisyon kararı ile hakem görüşüne gerek duyulmadan karara bağlanabilir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da proje kapandıktan sonra en geç 2 yıl içinde, BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak araştırma alanına göre yabancı dilde yayınlanmış olması gereklidir. (bkz. BÖLÜM 7, Tablo 3). Proje çalışmalarını içeren yayınlar AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.trLisanüstü Tez Projeleri (TEZ)Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde lisansüstü öğrenim gören yapan veya Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık öğrenimini sürdüren yapan, sanat alanında öğretim gören öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Tez çalışmalarının desteklendiği proje tipidir.

Başvuru şartları ve proje ekibi: Lisansüstü tez projeleri için ilgili enstitü ve uzmanlık tezleri için ilgili dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir. ​

Tez projelerinde tez öğrencisi ve varsa Enstitü veya uzmanlık tezlerinde Dekanlıkça onaylanmış ikinci tez danışmanı araştırmacı olarak görev yapar. Tıpta uzmanlık tezleri hariç, ikinci tez danışmanı ve tez öğrencisi dışında araştırmacı projeye dahil edilemez. Ancak tezlerde yasal veya bilimsel zorunluluklar sonucu farklı alandan çalışmada yer alması gereken araştırmacılar danışmanın talebi ve Komisyon onayı ile proje yürürlüğe girdikten sonra eklenebilir.

Üniversitemiz personeli tez öğrencisinin başka bir üniversitede lisansüstü öğrenimi yapıyor olması durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın İstanbul Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir. Başka bir
kurumda tam zamanlı olarak altı (6) aydan daha uzun süreli görevlendirilmiş olan öğretim üyelerinin bu proje türüne başvurabilmesi BAP komisyonunun takdirine bağlıdır.

Proje Bütçesi: Tez projelerine verilecek bütçe üst limitleri şu şekildedir:

Yüksek Lisans Tez Projesi: 25.000 ₺+ Tamamlanmış TEZ projelerinde akademik performansa dayalı ek bütçe + Kongre katılımı destek bütçesi 

Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 40.000 ₺ + Tamamlanmış TEZ projelerinde akademik performansa dayalı ek bütçe + Kongre katılımı destek bütçesi

Doktora Tez Projesi: 40.000 ₺ + Tamamlanmış TEZ projelerinde akademik performansa dayalı ek bütçe + Kongre katılımı destek bütçesi

YÖK 100/2000 programı kapsamında sürdürülen Doktora Tez Projesi: 50.000 ₺ + Tamamlanan TEZ projelerinde akademik performansa dayalı ek bütçe

2244 Sanayi-Doktora programı destekli Doktora Tezi Projesi: 70.000 ₺

Lisansüstü Tez Projeleri İçin Performansa Dayalı Bütçe Limiti Uygulaması: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun bulunması koşuluyla aşağıdaki ilkeleri sağlayan araştırmacıların yeni başvuru yapacakları bir lisansüstü tez projesi için performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanması mümkündür. Ancak, aşağıdaki belirtilen koşullardan birden fazlasının sağlaması durumunda bütçe limiti artış oranları birleştirilemez.

Kategori 1: BAP Birimi tarafından desteklenerek yürütülen bir lisansüstü tez projesinden son 3 yıl içerisinde ISI indekslerinde (yalnızca SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI) taranan dergilerde yayın gerçekleştirilmiş olması.

Kategori 2: BAP Birimi tarafından desteklenerek yürütülen bir lisansüstü tez projesinden projenin tamamlanmasından sonraki 5 yıl içerisinde tescil edilen ulusal/uluslararası patent alınmış olması.

Aşağıdaki koşullardan birisini sağlayan LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ için destek limiti belirtilen tutarlarda artırılabilir:


1. Kategori 1 kapsamında ISI WoS sınıflandırmasına göre Q3 kategorisinde yer alan dergilerde tam metin makale yayınlanmış tez projesi bulunan araştırmacıların gerçekleştireceği bir lisansüstü tez projesi başvurusu için normal destek limitinin %20’sine kadar daha yüksek bütçe talebi gerçekleştirilebilir.

2. Kategori 1 kapsamında ISI WoS sınıflandırmasına göre Q2 kategorisinde yer alan dergilerde tam metin makale yayınlanmış tez projesi bulunan araştırmacıların gerçekleştireceği bir lisansüstü tez projesi başvurusu için normal destek limitinin %50’sine kadar daha yüksek bütçe talebi gerçekleştirilebilir.

3. Kategori 1 kapsamında ISI web of Science sınıflandırmasına göre Q1 kategorisinde yer alan dergilerde tam metin makale yayınlanmış tez projesi bulunan araştırmacıların gerçekleştireceği bir lisansüstü tez projesi başvurusu için normal destek limitinin %60’ına kadar daha yüksek bütçe talebi gerçekleştirilebilir.​

4. Kategori 2 kapsamında ulusal tescil edilmiş patent koşulunu sağlayan tez projesi bulunan araştırmacıların gerçekleştireceği bir lisansüstü tez projesi başvurusu için normal destek limitinin %50’sine kadar daha yüksek bütçe talebi gerçekleştirilebilir.​

5. Kategori 2 kapsamında uluslararası tescil edilmiş patent koşulunu sağlayan tez projesi bulunan araştırmacıların gerçekleştireceği bir lisansüstü tez projesi başvurusu için normal destek limitinin %100’üne kadar daha yüksek bütçe talebi gerçekleştirilebilir.

AÇIKLAMALAR:

1. Kategori 1 kapsamında gerçekleştirilen bir tezden üretilen yayın(lar), yalnızca yeni bir lisansüstü tez projesi kapsamında yüksek bütçe talebi için kullanılabilir. Aynı tez projesinden birden fazla WoS indeksli yayın üretilmiş olsa dahi, bir projenin çıktıları yalnızca yeni bir lisansüstü projesi kapsamında yüksek bütçe talebiyle kullanılabilir.Yüksek bütçe talebiyle kullanılacak yayınların üniversitemiz AVESİS sistemine WoS web servisleri üzerinden eklenmiş olması ve BAPSİS üzerinden sunulması ve ilgili yayının yürütülen lisansüstü tez projesinden üretildiğinin BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

2. Kategori 2 kapsamında gerçekleştirilen bir patent tescili, yalnızca yeni bir lisansüstü tez projesi kapsamında yüksek bütçe talebi için kullanılabilir. Yüksek bütçe talebiyle kullanılacak patentin üniversitemiz AVESİS sistemine eklenmiş olması ve BAPSİS üzerinden sunulması ve ilgili patentin yürütülen lisansüstü tez projesinden üretildiğinin BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

3. 2244 Sanayi-Doktora programı destekli Doktora Tezi Projesinde Gelişme raporlarında belirtilen gerekçelerin uygun bulunması durumunda %50’ye kadar bütçe artırımı sağlanabilir.

4. Ayrıca, tez projesi süreci içinde üretilen verilerden SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamında yayın yapıldıysa, proje yürütücüsü ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için (proje bütçesinin %50’sini aşmamak kaydıyla) ek bütçe talebinde bulunabilir.Komisyon, yürütücünün ek bütçe talebini gerekçeleriyle birlikte değerlendirir ve uygun gördüğü oranda ek bütçe verilmesine karar verebilir. Bu ek bütçeye tek bir yayın için başvurulabilir.

Kongre katılım bütçesi kadrolu yüksek lisans/uzmanlık ile kadrolu/kadrosuz doktoraöğrencilerinin araştırmacı olduğu TEZ projelerinde başvuru sırasında otomatik olarak proje bütçesine eklenmekte olup, bu durum projede bu bütçenin kullanılmasının onaylanacağı anlamına gelmemektedir.

Yüksek Lisans ve DoktoraTez projelerinde Yurtiçi Saha çalışması kapsamında kadrosuz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de proje bütçesinden desteklenebilir. Proje önerisinde, saha çalışmasının nerede (mahiyeti mahalle, okul, resmi/özel işyeri, hastane, milli/tabiat parkı, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi sit alanı, arkeolojik kazı alanı, mağara, askeri bölge, özel bölge, tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.) ve ne amaçla yapılacağı (anket, mülakat, örnek toplama, bilgi/belge temini, analiz vb.) belirtilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Tez projesi başvurusu, tez çalışması önerisi ilgili enstitünün yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, uzmanlık tezlerinde ise ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Tez çalışmasının azami süresinin son döneminde iken yapılan proje başvurularında, geç proje başvurusunun gerekçesi belirtilmelidir. Bu gerekçe BAP komisyonu tarafından uygun bulunursa, proje değerlendirmeye alınır.

Tez projesi önerilerinde danışman, öğrenci tarafından imzalanmış olan projede sorumluluklarını yerine getireceğine dair “TEZ PROJELERİ ÖĞRENCİ TAAHHÜT BEYAN FORMU”nu sisteme yüklemek ve ıslak imzalı kopyayı kabul aşamasından sonra proje sözleşmesi ile birlikte BAP birimine teslim etmek zorundadır.

Tez öğrencisinin azami öğrenim süresini gösteren, ilgili enstitü tarafından düzenlenmiş olan belge sisteme eklenmelidir.

Proje önerileri, ilgili komisyon üyesi incelemesini geçtikten sonra Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda projeyi değerlendirmek üzere hakem veya konunun uzmanlarından destek alabilir.

Tez projeleri kapsamında masaüstü veya dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı vb. bilgisayar donanımları alımları desteklenmez. Ancak, çalışma için zorunlu olduğu hallerde,üniversitemiz kadrosunda çalışmakta olan öğrencilerin tezlerinde bilgisayar alımlarına komisyon kararı ile izin verilebilir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesi, gerekli ise etik kurul kararı ve öğrenci beyan formunun BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje, Rektör oluru ile yürürlüğe girer. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar 12 aylık dönemlerde sunulmalıdır. Başarı ile tamamlanmış onaylı tez çalışması, sonuç raporu olarak proje bitiminde BAPSİS’e yüklenir. Ara rapor ve tez, ilgili komisyon üyesi tarafından değerlendirilir ve projenin kapatılması Komisyon tarafından karara bağlanır.

Tezin iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade eden “Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………” ifadesi yazılmak zorundadır. Tezin yabancı dildeki özet sayfasında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair “This study was funded by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University. Project number:...........” ifadesi eklenir. Bu ifadeye yer verilmeyen tezler, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenlenmesi istenir.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yürütülen kurumdışı tez öğrencisi içeren tez çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ile elde edilen çıktılarda (makale, patent vb.), tez çalışması İstanbul Üniversitesine ait olacağından, tez öğrencisinin adresinde İstanbul Üniversitesi ibaresi belirtilmelidir.

Tez projelerinde Sonuç Raporu olarak tüm onay sayfaları imzalandıktan sonra onaylanmış haliyle tezin kendisinin tamamı PDF formatında BAPSİS’e yüklenir. Onay sayfaları imzasız olan tez projesi raporları teknik incelemeden geri döndürülerek eksiklerin tamamlanması istenir. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri enstitüler tarafından yönetilen tez çalışmalarında tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitünün tez onayı, uzmanlık tezleri için ise ilgili fakülte dekanlığından alınmış başarı yazısını da proje otomasyon sistemine yüklemek zorundadır. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler,ilgili lisansüstü öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Yine de tamamlanamayan tezler için tez danışmanı gecikmenin gerekçesini ve projenin öğrencinin tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavına girinceye kadar “projeyi askıya alma” işlemini talep eden başvuruyu yapmakla yükümlüdür.

Projenin İptal Edilmesi ve Yaptırımlar: Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine öğrenciden alınan taahhütname gereğince öğrenci projeden çıkarılır ve projenin başka bir öğrenci tarafından yürütülmesine olanak verilir veya projenin verilerinin elde olması ve tez projesi olarak tamamlanamayacağı durumlarda yürütücü projenin NAP türüne değiştirilmesini talep edebilir ve Komisyon kararı ile  projenin formatı değiştirilebilir. Bu durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitü veya Fakülteden alacağı öğrencinin başarısızlık/kayıt silme durumunu belirten yazıyı da BAP birimine sistem üzerinden sunmak zorundadır. Projede öğrenci değişikliği veya format değişikliği yapıldığında sözleşmeler, yeni durum dikkate alınarak yeniden düzenlenir ve imzalanır. Başarısızlıkları nedeniyle projeden çıkarılan lisansüstü öğretim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar. Çalışmanın formatının da değiştirilemediği durumlarda proje kapsamında satın alınan demirbaşlar ilgili araştırmacıların kullanımına açılır ve öğrenciden alınan taahhüt gereğince sarf malzemeleri için yapılan masrafların BAP birimine iadesi istenir ve projenin iptali yoluna gidilir. Masrafları iade etmeyen öğrenciler için gerekli hukuki süreç başlatılması için Rektörlük makamı bilgilendirilir. 

Yayın Yükümlülüğü: Proje kapandıktan itibaren en geç 2 yıl içinde, araştırma alanına göre yabancı dilde yayınlanmış BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (bkz. BÖLÜM 7).BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr


Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖAP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde öğretim veren birimlerin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

Proje Bütçesi: En fazla 3 öğrenci için bütçe oluşturulması koşulu ile her öğrenci için 4.000 ₺

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Proje ekibinde öğrenci sayısının 3’ten fazla olması gerektiği durumunda, öğrenciler projeye dahil edilebilir ancak en fazla 3 öğrenci bütçelendirme yapılabilir.

- Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 2 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2.5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olmaları gerekir.

- Proje süresi en az 6, en çok 24 ay olabilir.

Proje önerileri, ilgili komisyon üyesi incelemesini geçtikten sonra Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır.

Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri ve yurtiçi saha çalışmaları karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Bu proje tipinde, ara rapor hazırlanması istenmez.Proje bitiminde sonuç raporunun proje otomasyon sistemine yüklenmesi yeterlidir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir. 


BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr
Araştırma Başlangıç Desteği Projesi (ABDEP)


Tanım ve Kapsamı: Doktora, tıp/diş hekimliği/eczacılıkta uzmanlık veya eşdeğer uzmanlık öğrenimi ile sanatta yeterliğini tamamlamış, ancak henüz öğretim üyesi kadrosuna atanmamış olan araştırma görevlileri ve öğretim görevlisi araştırmacılar ile Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak, evrensel olarak özgün bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma projesidir.

Başvuru Koşulları: Doktor unvanı, Tıpta/Diş Hekimliğinde/Eczacılıkta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik derecesini almış bulunan ve bu unvanların alındığı tarihi izleyen üç (3) yıl (Tıpta Uzmanlığın tamamlanmasını izleyen beş (yıl) içinde) içinde olan üniversitemiz mensubu araştırmacılar (öğretim elemanları veya Dr. Öğretim Üyeleri) bu proje türüne başvurabilir. Doçent ve Profesörler bu destekten yararlanamazlar, ancak proje çalışmaları dahilinde araştırmacı olarak projede yer alabilirler.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular BAPSİS üzerinden gerçekleştirilir.Proje süresi en az bir (1) en fazla üç (3) yıl olabilir. Araştırmacılar bu kapsamdaki destekten proje yürütücüsü olarak yalnızca bir  defa  yararlanabilirler. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak görevlendirilen Komisyon Üyesi tarafından hakeme gönderilir. Hakemlerin dış hakem olması tercih edilir ve tercihen üç olmak üzere en az iki hakem değerlendirmesine başvurulur. BAP Komisyonu, gelen değerlendirme raporlarını ve proje kapsamını dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Proje Bütçesi: 125.000 TL + Kongre Katılım desteği

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesinin BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer. Proje yürütücüsü; proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları içeren ara raporlarını oniki aylık dönemlerin sonunda BAPSİS üzerinden BAP Koordinasyon Birimi’ne sunmakla yükümlüdür.Proje süresi içinde proje yürücütücüsü öğretim üyesi kadrosuna atansa bile proje sürdürülüp, sonuçlandırılmalıdır. Sonuç raporu ise proje bitimini takip eden 3 ay içinde sunulmalıdır.Komisyon; ara rapor ve sonuç raporlarını, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmelerini de dikkate alarak değerlendirir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje sonuçları, proje süresince veya en geç proje kapandıktan sonraki  2. yıl bitimine kadar yayın kurallarına uygun (Fen, Sağlık, Mühendislik alanlarında WoS, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında WoS veya BAP komisyonunca belirlenmiş diğer indeksli dergiler veya WoS Book Citation Index’te taranıyor olmak koşuluyla Kategori A’da yer alan yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap ya da kitap bölümü) yabancı dilde araştırma makalesiolarak yayınlanmak zorundadır.Proje çalışmalarını içeren yayın AVESİS’e proje ile ilişkilendirilerek eklenmiş olmalıdır.


​​BAP Proje Başvuru:  http://bapsis.istanbul.edu.tr  linki tıklayınız.