Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP)

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının yurt içi veya dışındaki üniversiteler veya araştırma merkezleri ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşların da projeye fon desteği sağlaması esastır. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların, yurtdışı ve yurtiçi yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde yürütülen çeşitli proje destek kurumlarınca desteklenen tez projeleri hariç, tüm projelere katılımlarının desteklenmesine yöneliktir. Projelerin yürürlüğe girmesi için, İ.Ü. BAP komisyonu kabul etmiş olsa bile, ortak olarak gösterilen kurumun araştırma çalışmasını desteklemiş olması esastır.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:
Başvuru sırasında, proje ortağının araştırma işbirliği sözleşmesini ve fikri mülkiyet hakları sözleşmesini imzalamış olması ve karşı kurumun projeye eş finans sağlaması gerekir. Ayrıca, başvuru dosyasında üniversitemiz mensubu araştırmacının projedeki görevi hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Bu projeler için, projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi mensubu akademik personel ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, NAP için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir:

a. Proje İşbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli ile, ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları,patent, tescil ve projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

b. Proje Öneri Formu: Normal Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir.

Komisyon bu tür projeler için özel başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri öngörebilir. İlke olarak bu projeler için ek bütçe sağlanmaz ancak, zorunlu hallerde komisyon kararı ile destek verilebilir.
Bu kapsamda, araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı hakem görüşleri alınarak doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi imza altına alındıktan sonra yürürlüğe girer. Ancak, ortaklık yapılan kurum tarafından söz konusu projenin onaylandığına dair yazının BAP birimine teslim edilmesi zorunludur. Bu belge birime teslim edildikten sonra proje aktif olarak yürürlüğe girer. Tüm proje türlerinde geçerli olan genel ilkeler bu proje türü için de geçerlidir. Araştırmacılar proje süresince her 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Proje sonucunda yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri detaylandıran sonuç raporu sunulur.

Bu proje türünde sonuçların endeksler [Science Sitation Index (SCI), Science Sitation-Expanded (SCI-Exp.), Social Sciences Sitation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Sitation Index (A&HCI)] tarafından taranan dergilerde yayına dönüşme zorunluluğu vardır. Bir başka proje desteği alabilmesi için bir önceki projesini yayına dönüştürmesi veya son iki yıl içinde çıkmış endeksli dergilerde yayınlanmış yayınlarının olması zorunludur.

Proje Miktarı: 20.000 TL

Başvurmak için tıklayınız…
22/03/2016
3022 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00