Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katma değer yaratma potansiyelinin ve başarımlarının artırılması ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yürütücü kurum olarak İstanbul Üniversitesinin görev aldığı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Bu kapsamda TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI, AB PROJELERİ, SANTEZ ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Üniversitemize kazandırılan dış kaynaklı proje bütçesinin %50’sine kadar destek sağlanır.

Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler, destek kapsamı dışındadır. Bu kapsamda, devam etmekte olan projeler veya başarı ile tamamlanmış ancak ilave çalışmaları gerektirebilecek projeler için destek sağlanabilir.

Başvurularda esas teşkil eden dış kaynaklı projede satın alması gerçekleştirilmiş olan alet, donanım ve cihazların mükerrer talepleri desteklenmez.

Verilecek destekler projenin geliştirilmesi, tıkandığı noktaların çözümlenmesi veya daha önce yürütülmüş çalışmaların zenginleştirilmesi amaçlı kullanılabilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular, BAP Birimi Proje otomasyonu üzerinden dış kaynaklı projenin, İ.Ü. mensubu yürütücüsü tarafından yapılır. Başvurularda, yürüyen veya başarıyla kapatılmış projeler kullanılabilir. Başvuruda proje içeriği hakkında bilgi verilmeli, istenilen destek ile yapılan çalışmalara ne tür bir katkı sağlanacağı detaylı bir şekilde ifade edilmeli ve projenin ilgili kurum veya organizasyon tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (Proje Başlığı, proje ekibi ve proje bütçesine dair bilgilerin yer aldığı Proje sözleşmesi, proje kabul yazısı gibi belgeler ve bütçe tablosu) de sisteme yüklenmesi zorunludur. Başvurular, Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bir dış kaynaklı proje için sadece bir kez destek alınabilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi imza altına alındıktan sonra yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırılma süreçleri NAP projeleri ile aynı usullere göre gerçekleştirilir. Araştırmacılar proje süresince, her 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Bu proje tipinde ek bütçe verilmez. Proje sonucunda yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri detaylandıran sonuç raporu sunulur.

Bu proje türünde, sonuçların endeksli dergilerde yayına dönüşme zorunluluğu vardır. Yürütücünün bir başka proje desteği alabilmesi için, bir önceki projesini yayına dönüştürmesi veya son iki yıl içinde çıkmış endeksli dergilerde yayınlanmış yayınlarının olması zorunludur. Sonuç raporu, gerekli görüldüğü hallerde hakem değerlendirmesi sonrası veya doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığı konusunda karara bağlanır.

Proje Miktarı: 20.000 TL

Başvurmak için tıklayınız…

22/03/2016
2803 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00