Uluslararası Araştırma Projesi (IRP)

Uluslararası Araştırma Projesi (IRP)
Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının uluslararası tanınmış öncü üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri ve araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Araştırmacıların başvuru yapılan yıl veya bir önceki yılda, ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings), sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin araştırma alanındaki sıralamada ilk 200 içinde yer alan üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri veya enstitülerde bulunan araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleri desteklenir.

Araştırıcıların projenin bir kısmını, bizzat yurt dışı ortaklığın yapıldığı yerde yürütmesi gerekir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvuru, çalışmanın planlanan başlama tarihten en az 4 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet veya işbirliği yazısının sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgenin aslının BAP Birimi’ne ibraz edilerek yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının teslim edilmesi zorunludur.

Başvurular, hakem süreçlerinden geçtikten sonra komisyonca değerlendirilir. Bu kapsamda; araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir.

Proje destekleri salt seyahat amaçlı kullanılamaz. Araştırıcıların yurt dışı seyahat giderleri için ayrılan bütçe, toplam bütçenin %50’ini aşamaz.

Proje başvurusunda, normal araştırma projeleri için istenen hususlara ilave olarak, aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir:

a. Proje İşbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli ile yurt dışındaki ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği, projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

b. Proje ortağı: Proje başvuru aşamasında projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje, onayı çıktığı ve sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırma şekli, normal kapsamlı projelerde olduğu gibidir.

Yürütücü, proje başlangıcından itibaren her 6 ayda bir yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde bildirildiği ve BAP Komisyonu tarafından hazırlanarak duyurulan formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporlarını yürütücü sisteme yüklemek zorundadır.

Proje bitiminde, yürütülen faaliyetlerin ve elde edilen bulguların yer aldığı, yorumlandığı ve bir sonuca bağlandığı Sonuç Raporu’nu proje bitiminden itibaren 2 ay içinde sisteme yüklemek zorundadır. Kesin raporda yapılan işbirliği görüşmeleri, bu görüşmelere katılan kişilerin iletişim, kurum bilgileri ve imzalarının da bulunduğu isim listesine ve araştırmacıların yurt dışında ortak çalıştıkları merkezden araştırıcının orada çalıştığına dair alınmış olan yazıya raporda yer almalıdır.

Bu projelerin bitiminde, yurt dışı ortaklık yapılan kişilerle birlikte uluslararası ISI indekslerinde taranan dergilerde yayın yapılmış olması veya ulusal ya da uluslararası patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakkına başvuru yapılmış olması beklenir.

Proje Miktarı: 20.000 TL

Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
5613 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00