Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)
 

Tanım ve Kapsamı: Öğretim üyeleri ile üniversite kadrosunda bulunan Doktora, Tıpta Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla davetli konuşmacı, sözlü bildiri, poster, elektronik poster vs. seklinde sunabilmeleri için verilen destektir.

 

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:

 

Yürütücüler, bildiride isimleri bulunan diğer araştırmacıları, yardımcı araştırmacı olarak projeye dahil etmelidirler. Bilimsel çalışmalardan yapılacak her bir sunum için, sunumda görev alan araştırmacılardan yalnızca birine destek verilir.

Yürütücüler, bir takvim yılında bir kez yurtiçi ve bir kez de yurtdışı destek başvurusu yapabilirler.

Destekleme İlkeleri: Bu kapsamdaki destekler, aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir.

a. Yalnızca bildiri (Sözlü veya Poster) ile sunum yapacak veya etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılacak araştırmacılara destek sağlanır.

b. Araştırmacıların yalnızca katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri için destek sağlanır. Bu kapsamda yurt dışı çıkış harcı, vize işlemleri gibi kişisel masraflar karşılanmaz.

c. Bir yürütücü, bu destekten yılda bir kez ulusal etkinlikler, bir kez de uluslararası etkinlikler için yararlanabilir.

d. BEK desteğinden bir kez yararlanmış olan araştırıcının, yeni bir BEK desteğinden yararlanabilmesi için daha önce sundukları bildiriyi, Fen Mühendislik ve Sağlık alanında ISI endekslerinde taranan dergilerde, Sosyal Bilimeler alanında ise ISI endekslerinde taranan dergilerde veya ULAKBİM Ulusal Veri tabanında veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde bir makale olarak yayına dönüştürmüş olmaları gerekir. Eğer alınan destek yayına dönüştürülememiş ise, araştırmacının son iki yıl içinde benzer nitelikteki en az bir adet makale yayımlamış olması da yeterli kabul edilir.

e. Araştırmacıların başvurularını, toplantı tarihinden en az 45 gün önce yapmış olması gerekir.

f. Başvuru aşamasında yürütücünün adına hazırlanmış, etkinliğin adı, yeri ve tarihlerinin de yer aldığı, sunum başlığının ve sunum tipinin belirtilmiş olduğu kabul yazısının veya kongre düzenleme kurulu tarafından gönderilmiş konuşma başlığının bulunduğu davetli konuşmacı olarak kongreye çağrıldığına dair yazının; ortak yazarlar tarafından imzalanmış kabul beyan formunun ve bildirinin bir örneğinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

g. Kabul edilen başvurular için kabul yazısı, yardımcı araştırıcı onay formu ve bildiri örneği çıktılarının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

h. BEK projelerine başvuruda bulunacak olan araştırmacıların anabilim dalı başkanlığının görüşü ve birim yetkilisinin (Dekan/Müdür) onayının olduğu “Birim Uygunluk Formu”nu onaylatarak sisteme kopyasını yüklemeleri gerekir.

Başvurular, katılmak istenilen toplantının alanında öncü ve kabul görmüş organizasyonlar olup olmadığı incelenerek değerlendirilir ve bu sonuca göre kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

 

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan proje yürütücüsü, etkinliğe gitmeden önce etkinlik katılımı ve seyahat için görevlendirme işlemlerini takip edip bağlı oldukları birim yönetim kurulu ve rektörlük onaylarını alarak görevlendirme işlemlerini tamamlar. Projelerden etkinliğe katılım masraflarının (katılım ücreti ve seyahat giderleri) karşılanabilmesi için, araştırmacıların etkinliğe gitmeden önce görevlendirme olurlarını almaları zorunludur. Etkinlik tarihinden önce alınmamış olan olurlarla ödeme yapılamamaktadır. Proje başvuruları kabul edilen yürütücüler, öncelikle BAP Biriminden alacakları kabul yazısı ile görev yapmakta oldukları birimlere “Onaylanan Ödenek” ve “Proje Numarası” bilgilerinin de yer aldığı bir dilekçe ile izin ve görevlendirme başvurusunda bulunmalıdır.

Araştırıcıların ödemeleri etkinliğe katılım gerçekleştikten sonra gerekli evrakların (yolluk, bilet, katılım belgesi vs.) BAP birimine teslim edilmesinden sonra gerçekleştirilir.

Araştırmacılar, katıldıkları organizasyondan ıslak imzalı katılım belgesi ve kongre katılım/kayıt ücreti ödeme belgesi almakla yükümlüdürler. Ödeme evrakı, belgelerin asıllarına göre hazırlanacağı için, katılım belgesi ve katılım/kayıt ücreti ödeme belgesi sunamayan araştırıcılara ödeme yapılamaz.

Bu proje tipinde, gelişme raporu hazırlanması istenmez. Proje tamamlandığında, araştırıcı sonuç raporu olarak GERİ BİLDİRİM FORMUNU ve gerçekleştirilmiş bildirinin bir örneği (tam metin olarak) proje otomasyon sistemine yüklemek zorundadır. Geri Bildirim Formunda, katıldıkları toplantının niteliği, kapsamı, varsa yapılan bağlantılar hakkında bilgiler bulunmalıdır. Proje sonuç raporlarının yanı sıra etkinlik katılım belgesinin proje otomasyon sistemine yüklenmiş olması gerekir.

BEK projesi alan araştırmacıların Fen Mühendislik ve Sağlık alanında ISI endekslerinde taranan dergilerde, Sosyal Bilimeler alanında ise ISI endekslerinde taranan dergilerde veya ULAKBİM Ulusal Veri tabanında veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde bir makale olarak yayına dönüştürmüş olmaları gerekir.

Verilebilecek en yüksek destek miktarları : Kategori 1a   ULUSAL  500 ₺
Kategori 1b  ULUSLARARASI 3.500 ₺
Kategori 2    ULUSLARARASI 5.500 ₺
Kategori 3    ULUSLARARASI 6.500 ₺
Kategori 4    ULUSLARARASI 8.000 ₺
Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
16283 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00