Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP)

Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP)
Tanım ve Kapsamı: Fen Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanındaki İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının Science Sitation Index (SCI) ve Science Sitation-Expanded (SCI-Exp.), sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacıların ise Social Sciences Sitation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Sitation Index (A&HCI) dergiler ile sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası endekslerce taranan veya alanında kabul görmüş dergilerde makale türünde yayın yapabilme potansiyellerinin artırılmasına yönelik ödül mahiyetinde çalışmalarına destek sağlamak amacıyla verilen desteklerdir. Bu kapsamda, BAP Komisyonunun belirlediği nitelikteki yayınların her birisi için, yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca birisine destek sağlanır. Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Makalesi yayınlanan veya makalenin ortak yazarlarından biri olan ve adres olarak İstanbul Üniversitesi’ni gösteren üniversitemiz mensubu araştırıcılar yürütücü olarak BYP projesi başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda kullanılmış yayınlarda bulunan yürütücü dışındaki tüm yazarlar, projenin yardımcı araştırıcısı olarak yer alırlar. Çok fazla merkez ve çok sayıda yazarın bulunduğu yayınlarda İstanbul Üniversitesi dışından kurumların birer temsilcisi yardımcı araştırmacı olarak yazılmalıdır. Makale bilgisinin tüm yazarlar tarafından üniversitemiz akademik veri yönetim sistemine yüklenmiş olması zorunludur.

a.Bu kapsamda, BAP Komisyonu’nun belirlediği nitelikteki yayınların her biri için yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca birisine destek sağlanır.
b.Yürütücünün yayında adres olarak İstanbul Üniversitesini göstermiş olması zorunludur.
c.Yürütücüler, aynı anda birden fazla BYP projesinde yürütücülük yapabilirler ancak aynı yayın ile yalnızca bir kez başvuru yapılabilir.
d.Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir.
e.Birden çok yazarlı yayınlar için, üniversitemiz araştırmacıları tarafından imzalanan ve makale üzerindeki BYP destek haklarından feragat ettiklerine dair Beyan Formunun başvuruda sisteme yüklenmesi ve destek talebinin kabul edilmesi durumunda bu formun Birime teslim edilmesi zorunludur.
f.Başvuruda kullanılacak yayınların basılmış/yayımlanmış olması ve yayınlarda adı yer alan üniversitemiz araştırmacılarının akademik veri Yönetim Sistemindeki kişisel sayfalarına ilgili yayınları işlemiş ve makalenin WOS numarasının girilmiş olması şarttır.
g.Bu kapsamda, yayınlanmasından itibaren en geç 24 ay içinde başvurusu yapılan yayınlar için destek sağlanır.
h.Başvuruda üniversitemiz mensubu ortak yazarların proje ekibine araştırmacı olarak eklenmesi zorunludur.
i.Kitap ve Kitap bölümleri için, ilgili kitaba ISBN numarası alınmış olması zorunludur.j. Birden çok basımı bulunan kitaplar için yalnızca bir kez destek başvurusu yapılabilir.
k.Bir kitapta birden fazla bölüm yazarlığı yapmış olan araştırmacılar, sadece bir bölüm için destek programından yararlanabilir.
l.Araştırmacılar, destek kapsamına giren birden çok makale, kitap veya kitap bölümü için bir projede toplu başvuru gerçekleştirebilirler.
m.BAP tarafından BYP projelerine sağlanacak destek miktarının belirlenmesinde, makaleler için ULAKBİM tarafından verilen destek miktarı ve destek sağlamak amacıyla kullanılan dergi puantajları esas alınarak değerlendirme yapılır.
n.Yukarıda belirtilen kurallar BAP proje otomasyonu tarafından kontrol edilir ve otomatik olarak uygulanır.

BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılan başvurular komisyon tarafından incelenir ve beyanların doğruluğu onaylandıktan sonra proje kabul aşamasına geçirilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: BYP projelerinin süresi 12 ay ile sınırlıdır. Ancak, zorunlu hallerde, Komisyon kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Bu proje destek programında, yürütücülerin gelişme raporu vermesi istenmez. Çalışmalar tamamlandığında yürütücü, detay bilginin verildiği sonuç raporu olarak GERİ BİLDİRİM FORMUNU sisteme yükler. Geri bildirim formunda alınan desteğin ne şekilde kullanıldığını ve yapılmış bilimsel araştırmaların bilgilerinin açıklandığı BAP tarafından oluşturulmuş taslak üzerinden doldurularak otomasyon sistemine yüklenir. Yürütücünün sunduğu Geri Bildirim Formu komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığına karar verilir ve proje sonlandırılır.

Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
14026 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00