İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6458
Export date: Sat Feb 24 17:27:27 2018 / +0000 GMT

TEZ PROJELERİ
TEZ PROJELERİ
Kimler başvurabilir: Tez projeleri için üniversitemiz mensubu olan ve ilgili enstitü veya uzmanlık tezleri için dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir. Başka bir üniversitenin kadrosunda olup, eğitimini sürdürmek üzere 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 35. Maddesi gereğince üniversitemize görevlendirilen öğrenciler ile ÖYP aracılığıyla üniversitemize gelen ve eğitim gören öğrencilerin tezleri ilgili yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle BAP tarafından desteklenmez.

Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda, tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın İstanbul Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

Tez projeleri için başvuru aşamasında, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararı veya uzmanlık tezleri için ilgili dekanlık kararının da sisteme yüklenmesi zorunludur.
Bir öğrencinin üniversitemiz bünyesinde sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.
Başvuru süreci: Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Tez projesi başvurusu, tez konusunun ve tez projesinin tez izleme komitesi ve yine ilgili enstitünün yönetim kurulu onayını aldıktan sonra, uzmanlık tezlerinde ise ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Normal tez süresinin ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmez.

Proje önerileri, Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda projeyi değerlendirmek üzere hakem veya konunun uzmanlarından yardım alabilir. Tez projelerinde öğrenci, üniversitenin kadrosunda olmadığı takdirde yapılacak seyahat talepleri karşılanmaz.

Tez projeleri kapsamında dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı vb. bilgisayar donanımları alımları desteklenmez. Çalışma için zorunlu olduğu hallerde, üniversitemiz kadrosunda çalışmakta olan öğrencilerin tezlerinde sadece masaüstü bilgisayar alımlarına komisyon kararı ile izin verilir.
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması süresince yürütücü her 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Tez projesi tamamlandığında, tez çalışmasının tüm çıktılarını içeren detaylandırılmış olan sonuç raporu Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya uzmanlık tezleri için ilgili fakülte dekanlığından alınmış bir belgeyi de otomasyon sistemine yüklemek zorundadır. Kesin rapor olarak onaylanmış haliyle tüm onay sayfaları imza altına alındıktan sonraki haliyle tezin tamamı sisteme yüklenir. Onay sayfaları imzasız olan tez projesi raporları teknik incelemeden geri döndürülerek eksiklerin tamamlanması istenir. Tezin iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade eden “Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje numarası: ………” ifadesi koyulmak zorundadır. Tezin özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmelidir. İngilizce özette This work was supported by Scientific Research Project Coordination Unit of Istanbul University. Project number: …………” ifadesi eklenir. Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir.

Azami süresi (36 ay) içinde tamamlanamayan tezler için tez danışmanı gecikmenin gerekçesini ve projenin öğrencinin tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavına girinceye kadar “projeyi askıya alma” işlemini talep eden başvuruyu yapmakla yükümlüdür.

Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden Yüksek Lisans tez çalışmalarından SCI, SCI-E kapsamındaki veya ulusal hakemli dergilerde yabancı dilde en az bir makale, doktora çalışmalarından ise 1 adet SCI veya SCI-E kapsamındaki dergilerde ve ulusal hakemli dergide yabancı dilde en az bir makale; SOSYAL Bilimlerde ise yüksek lisans için en az bir doktora için ise en az iki ulusal hakemli dergide yabancı dilde hazırlanmış makale başvurusunun yapılmış olması ve (07/02/2011 Tarihli Komisyon Kararları gereğince), yayınlanması gerekir. Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yukarıda belirtilmiş olan yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Yayın koşulunu yerine getirmeyen öğretim üyelerinin tez projesi başvuruları, yayın şartını yerine getirinceye kadar sistem tarafından otomatik olarak engellenir. Daha önce danışmanlığını yapmış olduğu tezleri yayına çevirmiş olan yürütücüler için bu sınırlama kalkar.

Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine proje Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Bu durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitü veya Fakülteden alacağı öğrencinin başarı durumunu belirten yazıyı da birime sistem üzerinden sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Komisyon kararına bağlı olarak proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Ayrıca başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar.

 
Tez Proje Miktarları:

  • Yüksek Lisans Tez Projesi: 7.000 TL

  • Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 8.000 TL

  • Doktora Tez Projesi: 15.000 TL


Başvurmak için tıklayınız... 1
Links:
  1. http://apsis.istanbul.edu.tr/Default2.aspx
Post date: 2013-09-27 09:38:33
Post date GMT: 2013-09-27 06:38:33

Post modified date: 2016-05-10 16:17:39
Post modified date GMT: 2016-05-10 13:17:39

Export date: Sat Feb 24 17:27:27 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com